Vítajte na stránke DDD služby  Dušan Ružička
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
 
  Naše  služby  poskytujeme  7 dní  v  týždni.  V  prípade  Vášho  záujmu   kontaktujte  nás  na  č.   0903 847 759
DDD v HACCP
   HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) predstavuje analýzu nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch.
   Z pohľadu DDD je nutné vytvoriť optimálny systém ochrany pred škodcami na jednej strane a obmedziť na minimum reziduá pesticídov vo finálnych produktoch.
   Tento systém ochrany možno rozdeliť do dvoch rovín:
Projekt
- predstavuje projekt integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( napr.: miesta vniku, hniezdenia hlodavcov, cesty možného vniku hmyzu, miesta ich možného zasídlenia, pomnožovania podľa druhu a entomológie a pod., plán monitoringu ).
Program
- program predstavuje externé dodávané technológie ochrannej DDD zaistene zmluvnými organizáciami v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.

  Povinnosť výkonu DDD v súlade s HACCP pre potravinárske podniky a zariadenia vyplýva zo Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudu.



     
 
Web Page Maker, create your own web pages.