Vítajte na stránke DDD služby  Dušan Ružička
VAŠA OCHRANA PROTI ŠKODCOM A OBTIAŽNEMU HMYZU
 
Naše  služby  poskytujeme  7 dní  v  týždni.  V  prípade  Vášho  záujmu   kontaktujte  nás  na  č.   0903 847 759
Firma Dušan Ružička DDD bola založená v r. 1990. Oblasť poskytovania komplexu služieb našej firmy v oblasti ochrannej DDD sa neustále rozširuje.

Špecializujeme sa hlavne na:
Monitoring výskytu škodcov a ich ničenie v zariadeniach ako sú;
- Zdravotnícke zariadenia – nemocnice, liečebne, kúpele
- Nákupné centra a obchody a veľkosklady
- Stravovacie komplexy, reštaurácie
- Potravinárske a priemyselné podniky
- Obytné domy, byty, administrácia
- Rekreačné zariadenia
- Likvidácia osích a sršních hniezd
- Dezinfekciu prostriedkov hromadnej dopravy, bazénov
  
Odbornosť a profesionalita firmy Dušan Ružička DDD je garantovaná zodpovedným
prístupom pri riešení likvidácie škodcov s dôrazom na dodržovaniu platnej legislatívy,
Z právnych úprav je to zákon NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, dalej
zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkov,
Nariadenie vlády SR č.337/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevencií a kontrole prensných ochorení, odborným školením  a platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods.2písm. b)zákona NR SR č.126/2006 Z.z.o verejnom zdravotníctve
 
 
Web Page Maker, create your own web pages.